Slik mudrer vi

Secora og Oslo Havn vil bruke mudringslekter 052 med lukket grabb - en bakgraver kalt Slamskuffe PC1800, til mudring i Bispevika og andre områder i Indre Oslofjord.

Slamskuffe PC1800 er en grabb som etter at de mudrede massene er gravd ut vil lukke seg slik at vann eller massene ikke vil lekke ut i sjøen igjen. Det vil foretas turbiditetsmålinger i mudringsområdet for å forsikre seg om at partikkelspredningen er innenfor de krav gitt i SFTs tillatelser.

Grabben er tre meter bred og selve mudringsarbeidet vil foregå slik som i illustrasjonen nedenfor.

Grabben vil gå fra fra kant til kant i det forurensede området. Grabben mudrer 3 meter om gangen, og for hver gang vil det overlappes med en halv til en meter. Det betyr at grabben alltid starter en halv til en meter innpå det området som ble mudret i forrige operasjon.

Det vil bli foretatt prøvetagninger for å kontrollere at man oppnår den riktige tilstandsklasse på sjøbunnen, og metoden vil også justeres ettersom forholdene skulle tilsi det.

Oppdatert: 20.11.2013 09:35