Slik rydder vi:

Slik mudrer vi

Forurensede sedimenter (forurenset sjøbunn) fjernes ved mudring, og i dag kan man velge mellom to typer teknologi; mekanisk mudring (grabbmudring) eller hydraulisk mudring (sugemudring).

21.04.2007
Les mer...

Slik lagres massene

I utredningen og politisk behandling av helhetlig tiltaksplan for opprydding av forurensede sedimenter i Oslohavnedistrikt falt valget på et dypvannsdeponi. Dette ble vurdert som den best miljømessige løsningene gitt forurensningsgrad på massene som deponeres og de økonomiske rammebetingelser for prosjektet.

27.04.2007
Les mer...

Slik overvåker vi

I forbindelse med deponeringsarbeidene er det iverksatt et omfattende overvåkingsprogram for å kontrollere at det ikke skjer uønsket spredning av partikler og forurensning ut av deponiet.

27.04.2007
Les mer...

Slik dekker vi til

Etter at de forurensende sedimentene er deponert i dypvannsdeponiet dekkes de til med rene dekkmasser. På den måten isoleres og nøytraliseres de forurensende sedimentene. Tildekkingen skjer fra overflaten fra splittlekter.

22.04.2009
Les mer...

Miljøbudsjett for oppryddingen

For å kunne overvåke og måle effekten av tiltaket er det utarbeidet et miljøbudsjett. Dette budsjettet har beregnet forventet spredning under arbeidene og er å finne i både konsekvensutredningen fra 2001 og i søknadene om tillatelse fra 2005.

10.05.2007
Les mer...