Miljøbudsjett for oppryddingen

For å kunne overvåke og måle effekten av tiltaket er det utarbeidet et miljøbudsjett. Dette budsjettet har beregnet forventet spredning under arbeidene og er å finne i både konsekvensutredningen fra 2001 og i søknadene om tillatelse fra 2005.

Helt siden industrialiseringen har Indre Oslofjord vært utsatt for forurensning. Denne forurensingen ligger i dag på sjøbunnen og virvles opp av båt- og skipstrafikken i fjorden, og slik spres forurensningen i vannmassene hver dag. Opprydningsarbeidene gjennom miljøprosjektet "Ren Oslofjord" skal få bukt med denne forurensningskilden. Samtidig er det slik at selve oppryddingen vil medføre at det i tiltaksperiodene spres noe mer forurensning enn ellers. Dette er en kostnad man har akseptert fordi effekten er en dramatisk reduksjon av forurensningen etter at tiltaket er avsluttet.

Miljøbudsjettet

I søknaden om mudring og deponering ligger det derfor et miljøbudsjett for tiltaket. Både i konsekvensutredningen i 2001 og i søknaden om tillatelse i 2005 er det beregnet en forventet spredning under arbeidene, fordi det er umulig å gjennomføre tiltak i forurensede sedimenter uten at det medfører en viss spredning i tiltaksperioden. Dette har det vært full åpenhet om hele veien. Spredningen i tiltaksperioden skal imidlertid være liten i forhold til den positive effekten av tiltaket, nemlig reduksjon av spredningen som har foregått i Oslo havn siden industrialiseringen, slik som illustrert nedenfor.

Illustrasjon: Spredning før, under og etter oppryddingstiltak.

Miljøregnskapet 2006

Overvåkingsprogrammet fører derfor et miljøregnskap i forhold til dette miljøbudsjettet. Miljøregnskap for spredning over terskeldybde på 43 m er utarbeidet for kvikksølv, kadmium, bly, PAH (tjærestoffer) og PCB. Som figuren viser har spredning i 2006 variert fra 3 til 49% av det som ligger til grunn for tillatelsen.

For PCB viser NGIs målinger at det har spredd seg 17 gram fra dypvannsdeponiet. Dette er bare 11% av det som ligger til grunn for tillatelsen. Til sammenligning tilfører Akerselva, Alna og Loeleva 40-150 gram PCB pr. år, og utslippet fra Bekkelaget renseanlegg er 50-70 gram pr. år. NILU har estimert at som mye som 1 kg PCB årlig kan falle ned fra luften over indre Oslofjord.

Fra disse tallene går det klart frem at spredningen som ligger i miljøbudsjettet for prosjektet er lav i forhold til andre kilder, og ikke på noen måte vil merkes av befolkningen rundt fjorden som spredning av partikler eller slam på deres badeområder. Arbeidene utføres innen de krav og rammer som er stilt av SFT.

Oppdatert: 16.02.2009 10:30