Slik dekker vi til

Etter at de forurensende sedimentene er deponert i dypvannsdeponiet dekkes de til med rene dekkmasser. På den måten isoleres og nøytraliseres de forurensende sedimentene. Tildekkingen skjer fra overflaten fra splittlekter.


Del |
22.04.2009

Tildekkingsmetode
Utleggingen av de rene massene skjer fra splittlekter som beveger seg sidelengs mens lekteren åpner seg gradvis. Om bord i lekteren blir åpningen av splittlekteren styrt av entreprenerørenes operatører.

Lekteren posisjoneres i forhold til dypvannsdeponiets rutenettinndeling hvor hver rute er 30 meter ganger 220 meter. Ved jevn utlegging gir dette et dekklag som er omlage 10 cm tykt. Totalt legges det ut minimum 40 cm dekkmasse, fordelt på fem lag.

Dekkmassene kommer fra Åsland pukkverk og består av knust fjell av grunnfjellsgneis.

Overvåking av tildekkingen
Under utlegging av første tildekkingslag ble det gjennomført kontinuerlig turibiditetsmåling ved automatiske overvåkingsbøyer, samt manuelle målinger av turbiditet i hele vannsøylen etter utlegging av masser og dokumentasjon av vannkvalitet ved vannprøvetaking.

Etter at det første tildekkingslaget var lagt ut ble det tatt prøver med målestaver, SPI-undersøkelser og geotekniske undersøkelser, for å kontrollere at dekkmassene la seg over de forurensede sedimentene slik som forutsett og at massene sedimenterte slik at nye dekklag kunne legges ut.

I tillegg gjennomføres det ukentlig og uanmeldte stikkprøvekontroller av dekkmassene hvor det utføres en kjemisk karakterisering i henhold til SFTs tildekkingsveileder, for å kontrollere at dekkmassene er rene og egnet til utlegging.

Overvåkingsrapporter av tildekkingen publiseres fortløpende på www.renoslofjord.no

Illustrasjonsbilder: