Slik mudrer vi

Forurensede sedimenter (forurenset sjøbunn) fjernes ved mudring, og i dag kan man velge mellom to typer teknologi; mekanisk mudring (grabbmudring) eller hydraulisk mudring (sugemudring).

Mudringsmetoder
Både mekanisk og hydraulisk mudring har sine fordeler og ulemper. Ved mekanisk mudring følger små vannmengder med sedimentene når de tas opp, hvilket er en stor fordel ved den videre håndteringen. Imidlertid kan metoden medføre økt oppvirvling og spredning av partikler sammenlignet med hydraulisk mudring. Derimot vil det ved hydraulisk mudring følge med store mengder vann, noe som vanskeliggjøre videre håndtering.

I valg av mudringsmetode i Oslo havn, ble det lagt vekt på en rekke faktorer, blant annet disse:
- Minst mulig oppvirvling
- Nøyaktig mudring for å oppnå minimalt volum som skal tas hånd om
- Pumpbar masse for nedføring i deponi
- Stor kapasitet
- Hurtig utførelse
- Lite støy
- Begrense ulemper for skipstrafikken i anleggsperioden
- Mulighet til å håndtere skrot på sjøbunnen
- Tillate arkeologisk overvåking ved mudring

I en helhetsvurdering av tilbudene som ble gitt, var mekanisk mudring den som dekket alle kriteriene best.

Mudring: Eksempel på mekanisk mudring.
Figur: NGI

Hvorfor mekanisk mudring?
I prosjekt "Ren Oslofjord" falt valget på mekanisk mudring, det er tre viktige forhold som gjør at mekanisk mudring er den best egnede løsningen i prosjekt Ren Oslofjord;

Det første er sjøbunnens beskaffenhet. I indre Oslofjord skal det mudres langt ned - enkelte steder ned til 15 meter dybde. Dessverre - at Oslofjorden har blitt benyttet til å dumpe mye søppel og skrot. I mudringsarbeidene er det blitt funnet bilvrak, sykler, motorsykler, båtvrak, bildekk, murstein og rivningsmasse. Dette hadde vært betydelig vanskeligere å håndtere ved hydraulisk mudring, og ville medført mange stopp i arbeidene, og mudringsarbeidene ville dermed tatt vesentlig lenger tid.

Det andre er at Oslo er en av Norges eldste bosettinger og det har i over 1000 år vært trafikk på fjorden. Det forventes derfor at det finnes mange viktige kulturminner i mudringsområdet. Med mekanisk mudring kan massene legges på en rist på lekteren, slik at arkeologer kan inspisere massene som graves opp. På den måten kan eventuelle arkeologiske gjenstander blir oppdaget. Det er allerede gjort mange interessante arkeologiske funn i mudringen i Bjørvika.

Det tredje er at med hydraulisk mudring følger store mengder vann med massene. Ved de fleste håndteringsmetoder for forurensede masser er det en fordel at de mudrede massene inneholder så lite vann som mulig. Dette gjelder ved deponering i dypvannsdeponi, og på landdeponi hvor man vil få en stor avvanningsprosess eller eventuell avrenning.

Mekanisk mudring ble i henhold til de ovennevnte krav og vurderinger vurdert som den best tekniske egnede løsningen og den beste miljømessige løsningen for mudring i Oslo Havn.

Gjennomføringen
Entreprenøren Secora har kontrakt med Oslo Havn KF om mudring av inntil 500,000 kubikkmeter forurenset masse fra havnebassenget i Oslo. Secora, som vant kontrakten i en offentlig anskaffelsesprosess, benytter seg av mekanisk mudring. Secora har ett av de fremste fagmiljøet på mudring av forurensede sedimenter i Norge.

Mudringsfartøyet benytter en gravemaskin med påmontert spesiallaget mudringsskuffe. Massene lastes deretter direkte over i en transportlekter. Skuffen er påmontert et lokk slik at den er lukket når den løftes opp gjennom vannmassene. Dette minimerer søl og spredning av partikler under mudringsarbeidet. Operatøren styrer graveskuffen etter informasjon lagt inn i et system med kart som viser nivået på dagens sjøbunn og tykkelsen på laget som skal mudres. Operasjonen følges derfor i sanntid basert på sensorer på mudringsapparatet og presentasjon i kart. Systemet dokumenterer på denne måten hvilke områder som er ferdig mudret.

Illustrasjon: Mekanisk mudring med lukket grabb.

Secora har også utstyr til å foreta sugemudring i deler av havnen hvor det ligger til rette for denne metoden.

Overvåking av mudring
Ved mekanisk mudring vil det oppstå noe oppvirvling av partikler med en fare for spredning av disse under mudringsarbeidene. Statens forurensningstilsyn (SFT) har derfor satt grenseverdier for mye partikkelspredning man tillater i dette arbeidet. Bakgrunnsverdien, det vil si partikkelinnhold i vannet ved en normalsituasjon i området, kan overskrides med 5 NTU (måleenhet for partikler). Dette for å sikre at prosjekt "Ren Oslofjord" gir den ønskede effekten, og at mudringsarbeid medfører minst mulig ulempe for fjorden i mudringsperioden. Hvis partikkelinnholdet på mudringsstedet blir høyere enn dette, stanses mudringsarbeidene til nivået er tilbake på forsvarlig nivå. Partikkelnivået og stans ved eventuelt høyt nivå loggføres, og det orienteres om disse nivåene i ukes- og månedsrapporter som offentliggjøres på www.renoslofjord.no.

Oppdatert: 22.04.2009 14:55