Slik overvåker vi

I forbindelse med deponeringsarbeidene er det iverksatt et omfattende overvåkingsprogram for å kontrollere at det ikke skjer uønsket spredning av partikler og forurensning ut av deponiet.

Det måles kontinuerlig turbiditet (partikkelmengden i vannet) i området ved fire målepunkter rundt deponiet (MP1-4) og ved en referansestasjon lenger nord i Bekkelagsbassenget (TRef). SFT har satt en grenseverdi for partikkelspredning (turbiditet) tilsvarende 5 NTU over bakgrunnsnivået.

Turbiditetssensoren er plassert 2-4 meter over sjøbunnen fordi dette er nivået der partikkelmengden kan forventes å være høyest. I tillegg er det utplassert målere på 40 og 50 m dyp på MP3 og på 45 m dyp på MP4. Det gjøres også en månedlig måling på ca. 30 punkter i hele deponiet, der turbiditetetn i hele vannsøylen måles for å få et bilde av partikkelfordelingen i hele området.

Illustrasjon: Målepunktene for turbiditetssensorene. Figur: NGI

Ved nedføringsenheten måles turbiditet i hele vannkolonnen når det pågår nedføring av mudrede masser for å kontrollere at det ikke skjer spredning oppover i vannmassene.

Turbidtetsmålingene gjøres fra bøyerigger som kontinuerlig måler innholder av partikler i vannet. Disse målingene overføres fortløpende til NGI via mobilnettet og lagres i en database. Dersom datamaskinen oppdager overskridelse av grenseverdiene i mer enn 20 minutter genereres automatisk tekstmeldinger som sendes til kontrollansvarlig og entreprenøren. Dette sikrer iverksettelse av avbøtende tiltak umiddelbart ved slike hendelser.

Strømhastighet i deponiet måles kontinuerlig. Hensikten med dette er å sikre at nedføringen stoppes hvis det er sterk bunnstrøm i deponiet, som kan innebære økt risiko for spredning av nedførte masser. Grenseverdien for strømhastighet er satt til 6 cm per sekund vedvarende i mer enn 3 timer.

Også disse målingene sendes fortløpende til NGI.

Vannkvalitet
Vannkvaliteten i deponiområdet følges nøye med flere metoder. Det gjennomføres et regelmessig program for prøvetaking i flere nivåer i vannmassene. Vannprøvene analyseres for innhold av tungmetaller, PAH, PCB, mineralolje, TBT og suspendert stoff.

Det er også satt ut passive prøvetakere for analyse av løste konsentrasjoner av de organiske stoffene PAH og PCB. Prøvetakerne er plassert ut i et bøyeoppsett og blir hentet inn etter 45 dager i vannet. På denne måten får man et bedre bilde av gjennomsnittskonsentrasjonen over tid, og samtidig gjør det mulig å analysere PAH og PCB i svært lave konsentrasjoner.

Det benyttes også sedimentfeller for å dokumentere mengde og sammensetning av materiale som sedimenterer i området utenfor deponiet.

Utover dette faste programmet utvides overvåkingen etter behov. For eksempel gjennomføres det overvåking av vannkvaliteten ved badeplassene i nærhetene i hele sommersesongen, for å kunne dokumentere at badevannet holder god standard og ikke påvirkes av arbeidene.

Oppdatert: 22.04.2009 15:01