Småbåthavner

Opprydding av utvalgte småbåthavner utgjør fase II av miljøprosjektet "Ren Oslofjord". Denne oppryddingen startet opp i Paddehavet våren 2007 og fortsetter videre inn i 2008 i Bestumkilen og Frognerkilen.


Småbåthavnoppryddingen er forankret i "Helhetlig tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt". Det var allerede i arbeidene med tiltaksplanen klart at det var mye forurensende sedimenter i småbåthavnene, særlig forårsaket av miljøgiften TBT som tidligere ble brukt i bunnstoff til påføring på båter for å forhindre begroing. På 90-tallet ble TBT forbudt som bunnstoff på fritidsbåter. Foruten forurensede sedimenter lå ønsket om økt dypde i seilingsled og ved båtplassene bak beslutningen om mudring i utvalgte småbåthavner.

For å styrke beslutningsgrunnlaget i forhold til opprydding i småbåthavnene, og få en nærmere oversikt over forurensningsstatus, ble det foretatt en prøvetaking av bunnsedimenter i utvalgte småbåthavner i 2006. Se NGI-rapport 20061705-1.

Denne analysen viste at de undersøkte småbåthavnene generelt er sterkt til meget sterkt forurenset ihht SFTs klassifiseringssystem for forurensede sedimenter. TBT ble påvist i samtlige av de undersøkte småbåthavnene i Oslo havnedistrikt. TBT er en gjenganger i sedimentundersøkelser fra småbåthavner og skipsfarleder over hele landet.

Etter disse undersøkelsene ble Bestumkilen og Frognerkilen, samt et mindre område av Paddehavet prioritert for opprydding som en del av miljøprosjekt "Ren Oslofjord". Dette er grunne områder der båtaktiviteten (propeller) medfører oppvirvling og stadig spredning av forurensede partikler i vannmassene.

Hovedøybukta utpekte seg også som sterkt forurenset i undersøkelsene i 2006, og har derfor blitt innlemmet i oppryddingsplanene i miljøprosjekt "Ren Oslofjord". En supplerende undersøkelse av forurensningsnivået i sedimentene på Hovedøya våren 2008, utført av Aquateam, bekrefter at det her er behov for opprydding.
Rapporten kan leses her.

Hovedøya

På Hovedøya vil mudringen begynne i bukta ved Oslo Sjøskole i uke 26 og arbeidene forventes ferdigstilt i månedskiftet september/oktober. Fra Oslo Sjøskole vil Oslo Havns entreprenør Secora AS jobbe seg videre i følgende rekkefølge: Akerselvens Båtforening, Jernbanens Båtforening, Arbeidernes Båtforening, Friluftsetatens område, Revierhavnens Baatforening østhavna og til slutt Revierhavnens Baatforening vesthavna. Detaljer med tanke på hvilke brygger og båter som må flyttes diskuteres og avklares med den enkelte forening i samarbeid med entreprenøren. I flytteperioden vil man få tilbud om alternative båtplasser blant annet på midlertidige brygger i Revierhavnen og/eller i området for øvrig. For å imøtekomme informasjonsbehovet til disse brukerne er det utarbeidet et informasjonsskriv som ble fordelt ved oppstart. Dette kan leses her.


Paddehavet

Et mindre område i Paddehavet, nærmere bestemt havnen til Bekkelaget båtforening, ble mudret fra påske og frem til oppstart av båtsesongen i mai 2007. Området var blant annet påvirket av et utslippspunkt for kloakk fra tidligere tider. I tillegg var denne havnen etter hvert blitt så grunn at mange båtplasser ikke lengre kunne benyttes, og forurenset bunnslam som ble oppvirvlet av båtaktivitet gjorde vannkvaliteten lite innbydende. Gjennomføring og tilrettelegging for mudring ble gjort i nært samarbeid mellom båtforeningen og Oslo Havn. Båter måtte flyttes rundt i havnen fra en dag til den neste, utriggere måtte demonteres og flytebrygger måtte flyttes. Det ble lagt ned et betydelig antall dugnadstimer fra Bekkelaget båtforening. Oppryddingen har vært vellykket, og gitt båthavnen en etterlengtet fordypning.


Bestumkilen

Mudring av sjøbunnen i Bestumkilen ble påbegynt i uke 32 2007. Arbeidene fortsatte gjennom høsten og vinteren, og ble ferdigstilt i månedskiftet mars/april 2008. Svært mange fritidsbrukere ble berørt av mudringen, det være seg roere, padlere eller båtfolk. For å imøtekomme informasjonsbehovet til disse brukerne ble det utarbeidet et informasjonsskriv som ble fordelt ved oppstart. Dette kan leses her.


Frognerkilen

I Frognerkilen er det innerste, grunne området ved Bygdøy Allé og Skøyen båtforeninger mudret. Arbeidet startet som planlagt i april, og ble fullført i midten av mai. Arbeidene ble planlagt og gjennomført i nær dialog med båtforeningene. Foreningene flyttet sine båter og flytebrygger ut av området før mudringen startet. Området grenser inn mot et strandsumpområde med takrørskog. Dette er en vegetasjonstype med få forekomster i Oslo kommune, og spesielle hensyn ble derfor tatt ved mudringen for å sikre denne delen av kommunens biologiske mangfold. Flere grupper av fritidsbrukere ble berørt av mudringen også i Frognerkilen. Informasjonsskriv rettet mot disse er utarbeidet og kan leses her.