Status 2007: I rute for en renere fjord

Miljøprosjektet "Ren Oslofjord" nærmer seg slutten. Statusrapport for 2007 forteller at det i løpet av 2007 ble ferdigstilt flere mudringsområder, og at prosjektets fase 2, mudring i småbåthavner ble påbegynt. Prosjektet ligger i rute i henhold til fremdriftsplan.

Det største mudringsområdet i indre havn, Bjørvika, ble ferdigstilt i 2007, mens mudringsarbeidene i Vippetangen/Lohavn og Pipervika ble påbegynt og vil ferdigstilles i 2008.

Prosjektets fase 2, som omfatter mudring i småbåthavner og badestrender, ble også påbegynt.

Småbåthavner
Et mindre område i Paddehavet, nærmere bestemt havnen til Bekkelaget båtforening, ble mudret fra påske og frem til oppstart av båtsesongen i mai 2007. I løpet av året ble det også inngått avtaler med småbåtforeningene i Bestumkilen og Frognerkilen om praktisk samarbeid vedrørende tilrettelegging for mudring i disse to småbåthavnene. Mudringsarbeidet i Bestumkilen ble igangsatt høsten 2007 og er i rute med ferdigstillelse april 2008.

Badeplasser
I løpet av juni ble det i samarbeid Friluftsetaten foretatt opprydding av forurenset sjøbunn og utlegging av ny sand på badestranda i bukta på sydvestsiden av Hovedøya. Bygdøy Sjøbad ble mudret og oppgradert av Statsbygg i løpet av året.

Akerselva
I løpet av 2007 ble det også gjennomført et tilleggsarbeid i Akerselvas utløp. En halvmeter forurenset lag ble fjernet fra utgangene av kulvertene og ut til sjøen. I etterkant ble elvebunnen tildekket med et tildekkingslag med ren sand.

Tildekking
Tildekkingsarbeider i indre havn er også gjennomført. Alle områder i indre havn er tildekket i henhold til tildekkingsplanen, og Statens vegvesen har utnyttet totalt 178 000 kubikkmeter av sine rene leirmasser. I tillegg har Tjuvholmen KS tildekket de største delene av områdene i bukta vest for Tjuvholmen, slik angitt i tiltaksplanen.

Tildekkingen i indre havn har vært svært vellykket og gitt store miljøforbedringer. Les mer her

Dypvannsdeponiet
Per desember 2007 er det levert en estimert mengde forurenset masse til dypvannsdeponiet på 308.000 kubikkmeter, justert for de områdene som til nå er oppmålt er den deponerte mengden på 280.000 kubikkmeter.

Overvåking
Overvåkingen av mudringen og deponeringen viser at miljøkonsekvensene av arbeidene ligger innenfor de tillatelsene som er gitt.

Ureglementerte aktiviteter
På høsten ble det avdekket ureglementert dumping i vannoverflaten på deponiet. Det norske Veritas (DnV) gransket type og omfang av aktivitetene, mens NIVA vurderte miljøkonsekvensene av aktivitetene. En redegjørelse ble sendt til SFT i desember 2007, hvor det ble redegjort for innholdet i disse aktivitetene og hvilke tiltak som var gjennomført. For mer informasjon av omfang og miljøkonsekvenser, les mer her.

Les hele statusrapporten her:

Oppdatert: 20.11.2013 12:54