Stiller ekkoloddata til SFTs disposisjon

Oslo Havn KF har i brevs form tilbudt SFT tilgang til entreprenørens Secoras ekkoloddata for eventuell bruk til volumberegninger.

Det er fremsatt påstander om at nedførte sjøbunnmasser forsvinner ut av dypvannsdeponiet. I lys av disse påstandene, høringen i Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo kommune og Miljøverndepartementets ønske om utvidet overvåking, har Oslo Havn KF tatt opp denne saken med entreprenør Secora.

Secora har igjen stilt seg positive - slik Oslo Havn og Secora også gjorde i forbindelse med Veritas sin rapport om volumberegninger ved hjelp av ekkoloddmålinger - til at disse dataene kan stilles disposisjon for SFT eller den SFT utpeker som kompetent til å foreta volumberegninger.

Brevet ble sendt SFT 18.april 2007 og kan leses i sin helhet her.

Oppdatert: 20.11.2013 12:10