Stordalens "avis" full av faktafeil!

Petter Stordalens valgkampavis om havneoppryddingen i Oslofjorden er full av faktafeil. Les om alle feilene her.

Ren leire er blitt til "giftig bunnslam"
Den alvorligste feilen skjer på siste side. Her fremstilles et flyfoto fra Bjørvika som bevis på at "giftig bunnslam" sprer seg ved mudring. Dette er ikke riktig. Forurenset sjøbunn blir ikke behandlet på denne måten. Fotoet er tatt i en periode hvor det ble gravd opp ren leire. Lekteren som gjør en sving med en leiresky bak seg sprer ren leire. Leiretildekkingen er en del av den helhetlige planen for opprydding. Som vi ser på bildet blir den her lagt ut i tynne lag oppå forurenset sjøbunn. Dette gjøres utenfor mudringsområdene, slik at arealene der sjøbunnskvaliteten forbedres blir større.

Ikke farlig
Valgkampavisens faktainformasjonen om miljøgifter er for så vidt riktig, men utelater et vesentlig poeng, nemlig at farligheten er helt avhengig av konsentrasjon. Det påvises svært lave konsentrasjoner i vannet (både i prosjektets egen overvåking og de Stordalen-finansierte rapportene fra ExposMeter AB). Konsentrasjonene på 60 meters dyp i vannet i dypvannsdeponiet av f.eks PCB er 30 ganger lavere enn konsentrasjonene av PCB i snøen i Oslo sentrum. Når det gjelder PAH er det 170 ganger høyere konsentrasjoner i snøen i Oslo sentrum enn i vannet i dypvannsdeponiet. Manglende opplysninger om konsentrasjonsnivåer gjør dette til en alvorlig fordreining av virkeligheten.

Kostholdsråd
Avisen fremstiller det som om havneoppryddingen har bidratt til at det er utstedt kostholdsråd for fisk og ål i Oslofjorden. Sannheten er at kostholdsrådene kom i 1994. Forhåpentligvis vil oppryddingen bidra til at man på sikt kan få fjernet disse rådene.

Sedimentstabilisering
I rosende ordelag omtales en løsning fra Hammerfest som går ut på å støpe massene inn i betong (sementstabilisering) som en sikker metode for deponering av slam. Fakta er at såkalt sementstabilisering heller ikke er et nullutslippsalternativ. Metoden kan føre til økt utlekking av ulike miljøgifter, blant annet kvikksølv, avhengig av type sediment og forurensning i sedimentene. Derfor trengs det omfattende utredning før metoden kan tas i bruk i større skala. Dette er også grunnen til at Forskningsrådet nå støtter et stort forskningsprosjekt som går ut på å forbedre sedimentstabiliseringsmetoden.

Bearbeidet informasjon
Det hevdes at Oslo Havn ikke gir ut bakgrunnsinformasjon og kun presenterer bearbeidet informasjon. Dette er ikke riktig. All informasjonen Oslo Havn KF er i besittelse publiseres løpende på www.renoslofjord.no. Dataene analyseres og tolkes av fagfolk- som vanlig ved slike prosjekter- og resultatene av disse analysene presenteres på websiden. Alle analyser og bearbeiding følger internasjonalt kjente standarder eller anerkjent metodikk. I tillegg utleverer vi datafiler på forespørsel. Alle som har bedt om det, har fått datafilene utlevert.

Vanntilsetting og strøm
I faktaboksen på side 13 hevdes det at massene tilsettes 65-80 prosent vann pluss salt. Og "når det lunkne overflatevannet treffer det kalde bunnvannet, stiger det opp 30-40 meter og driver avgårde med strømmen". Dette er galt. Massene tilsettes noe vann og salt ved nedføringen for at de skal falle raskt til bunns og legge seg til ro. Det finnes ingen dokumentasjon eller overvåkingsdata som viser at massene stiger 30-40 meter og blir borte med strømmen, tvert imot viser overvåkingen at partiklene legger seg raskt til ro, og målinger både oppover i vannet og utenfor deponiet viser ikke spredning ut av deponiet.

Ikke ekkoloddmålinger
I faktaboks på side 13 hevdes det også at Oslo Havn har gjort ekkoloddmålinger. Dette er ikke riktig. Ekkoloddmålinger er ikke en del av overvåkingsprogrammet fordi det er en lite egnet måte å beregne spredning på. Dette bekreftes også av utredninger gjort av Det norske Veritas på oppdrag fra SFT. Oslo Havn foretar derfor ikke ekkoloddmålinger.

Oppdatert: 20.11.2013 12:47