Studenter til bunns i fjorden

I høst skal studenter undersøke miljøforholdene der mudringen og deponeringen foregår. Professor i geologi, Elisabeth Alve, mener det vekker interesse å gripe fatt i dagsaktuelle problemstillinger.

Allerede i starten av september skal studentene ved institutt for geofag, Universitetet i Oslo, ut på fjorden for å ta prøver av bunnsedimentene.

Kurset, som er en del av bachelorprogrammet Natur og miljø, er et eget forskningsprosjekt der resultatene skal munne ut i en egen forskningsrapport.

Det er seks studenter i alt som skal konsentrere seg om Oslofjorden dette semesteret. De blir delt i to grupper: Den ene skal se på miljøforholdene i bunnsedimentene utenfor Bjørvika og Bispevika. Den andre gruppen skal ta for seg deponeringen av sedimenter ved Malmøykalven, og se om det har påvirket miljøforholdene i bunnsedimentene utenfor.

Dagsaktuelt
- Hovedformålet med studentoppgavene vil bli å vurdere om miljøforholdene i bunnsedimentene noen hundre meter utenfor mudringsområdet og rett utenfor tersklene som avgrenser deponeringsområdet, har endret seg siden opprydningsarbeidene startet, sier professor i geologi og emneansvarlig for studentene, Elisabeth Alve.

At studentene får jobbe med en aktuell problemstilling, mener professoren vekker større interesse for faget.
- Min erfaring er at det er spennende for studentene å undersøke noe som er aktuelt. Det å finne svar på noe som mange lurer på, sier professoren.

Grundig jobb
Studentene står foran grundige undersøkelser. Alle prøver som tas skal studeres nøye på labben i løpet av høsten.

Alve forklarer at for å finne svar på problemstillingene skal studentene analysere innholdet av miljøgifter og små organismer i sedimentkjerner på utvalgte stasjoner. Geokjemiske data fra de øvre millimeterne av sedimentet, altså dagens situasjon, vil bli sammenholdt med data fra underliggende, eldre, sedimenter, og tidligere innsamlede data i området. I tillegg vil innholdet av både levende og tomme skall etter døde skallbærende amøber bli analysert - for å se om livsforholdene for disse organismene har endret seg.
- Det blir spennende å se hva studentene finner, konkluderer Alve. Studentenes rapporter vil være klare i god tid før jul.

Oppdatert: 20.11.2013 09:10