Tekniske justeringer på utstyret

Fra tirsdag 7. mars til torsdag 9. mars har det ikke vært gjennomført nedføring av sedimenter i dypvannsdeponiet på grunn sveisearbeider og justeringer på rist og annet utstyr

Det har også vært tilstopping av røret på grunn av koks som har medfulgt mudringsmassene fra Vegvesenets mudring i senketunneltraseen i Bispevika. Arbeidene gjenopptas fredag 10. mars.

SFT har denne uken foretatt en revisjon av deponeringsarbeidet. Dette er en helt ordinær revisjon av slike arbeider, og ble varslet Oslo Havn i brevs form 26. januar 2006.

- Vi opplever det som betryggende at SFT følger opp tett i forhold til prosjektets fremdrift og forsikrer seg at arbeidene utføreres i henhold til de tillatelser som er gitt, sier miljø- og kvalitetssjef i Oslo Havn KF, Torild Jørgensen.

Resultatet av SFTs revisjon vil foreligge i uke 11.

Oppdatert: 20.11.2013 09:46