Tester ut tildekking med ren leire

Statens vegvesen utførte torsdag 7. september et forsøk med å legge leire over forurenset sjøbunn i Bekkelagsbassenget. Det aktuelle området ligger nord-øst i bassenget mot Sjursøya og Bekkelaget renseanlegg.

Som bidragsyter til prosjektet "Ren Oslofjord" utfører Statens vegvesen flere oppryddingstiltak. Vegvesenet fjerner forurenset sjøbunn i området der senketunnelen skal komme og forurenset landsmasse fra utstikkerne.

I tillegg flere områder med forurenset sjøbunn innenfor Oslo havnedistrikt dekkes til med rene leirmasser. Statens vegvesen har tatt ansvar for tre av disse områdene.

De rene leirmassene kommer fra grøfta som graves for senketunnelen. Det øverste laget på 1-2 meter med forurenset sjøbunn er da gravd bort. Også lagene med flis er gravd opp og sendt til deponier. Lengre ned ligger de rene leirmassene som brukes.

Hyppig prøvetaking
Statens vegvesen har en løpende kontroll med at leira er ren nok. Det tas prøver av leira to ganger i uka. Det utføres i tillegg en etterkontroll av tildekkingslaget.

Bispevika
Statens vegvesen har så langt lagt ut et tildekkingslag på en meter i Bispevika. Massene er tatt opp litt lengre ut. Områdene utenfor beskyttes mot partikkelspredning ved at det er satt ut "gardiner" på tvers av Bispevika.

Partikkelspredningen overvåkes. I tillegg tas det prøver av vannet med hensyn på innhold av tungmetaller og organiske komponenter.

Bekkelagsbassenget
I Bekkelagsbassenget er det fire underbassenger - hvorav det sydligste er regulert til deponi for forurenset sjøbunn. Bassenget nord-øst mot Sjursøya og Bekkelaget renseanlegg, skal tildekkes. Dette er et areal på ca 230.000 m2 og ligger på ca 50 meters dyp. Leirlaget som legges ut skal være av ca en meter tykkelse. Miljøvernmyndighetene og kulturminnemyndigheter har godkjent planen.

Før tildekkingen i Bekkelagsbassenget kan starte for fullt utføres en prøvetildekking. Dette skjedde 7. september. Formålet er å få kunnskap om oppvirvling og spredning når leirmassene treffer sjøbunnen. Med denne kunnskapen kan man sette ut turbiditetsmålerne (måler spredning av partikler) på riktig sted og dyp.

Det er også et tema hvor nært massene kan legges mot Bekkelaget renseanlegg uten at renseanleggets renseanlegg nedslammes eller skades.

Kartleggingen og overvåkingen utføres av NIVA og NGI. I tillegg tar Rambøll prøver av leirmassene som skal dumpes. Fire eller fem lektere med rene leirmasser vil bli dumpet i forsøket. Før tildekkingsarbeidet starter for fullt, skal områdets biologi og forurensningstilstand også kartlegges.

I tillegg til de nevnte områdene skal et gjenstående område med forurenset sjøbunn mellom operaen og senketunneltraséen dekkes til.

Oppdatert: 20.11.2013 09:07