Tildekking av deponiet

Prosjekt Ren Oslofjord er nå ferdig med den delen av tiltaksplanen som gjelder mudring i havne- og småbåthavnområdene. Neste fase i prosjektet er tildekkingen av dypvannsdeponiet, som starter i november.

Utleggingen vil foregå ved bruk av splittlekter med åpning 3 - 4 meter under vannflaten hvor sand slippes og faller ned til sjøbunnen. Lekteren vil bevege seg på tvers med liten åpning, slik at sanden legger seg i ønsket lagtykkelse.

Det første tildekkingslaget vil være på 5 - 10 cm. Deretter legges det på flere lag til man har nådd ønsket tykkelse på 40 cm. Deponiets totale areal er på 350.000 m3, og det første tildekkingslaget vil være på 5 - 10 cm.

I oppstartsfasen vil det pågå intensive målinger, og det vil bli en innkjøring for å avklare optimal hastighet og åpning på splittlekteren.

I konsekvensutredningen fra 2001 mente man at det var nødvendig å la deponiet konsolidere (sette seg) i ett år før tildekkingen startet. Siden dette er det gjort en prøvetildekking på deponiet i desember 2006, på de aktuelle massene. Denne prøveutleggingen viste at utleggingsmetoden fungerte bra, og at styrken i sedimentene økte etter tildekking. Bilde tatt av sjøbunnen viste også tydelig at sanden la seg oppå deponimassene. Ved lagvis utlegging utnytter man prinsippet om at skjærstyrken øker etter pålasting og konsolidering. Ved pålasting vil partikler i leire prøve å pakke seg sammen. Når poreovertrykket forsvinner, vil partiklene i leiren ha større friksjon og økt skjærstyrke. Nedføring i deponiet har pågått siden vinteren 2006. Deler av deponiet har dermed i stor grad allerede konsolidert.

Hvis man ved den løpende evalueringen av resultatene i oppstarten ser at tildekkingen skjer tilfredsstillende, vil den gjennomføres ved fortløpende lagvis utlegging over det 350.000 m3 store området. Tildekkingen kan da forventes å være ferdig til april 2009.

Oppdatert: 20.11.2013 12:44