Fakta om tildekking av dypvannsdeponiet

Tildekkingen av dypvannsdeponiet ved Malmøykalven er nå ferdig. På denne siden finner du bakgrunnsinformasjon og fakta om prosessen, samt lenker til relevante rapporter og analyser.


Miljøprosjektet "Ren Oslofjord" har siden 2006 arbeidet med å fjerne forurensede sedimenter fra indre havn, og deponere disse i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Deponeringen ble avsluttet i oktober/november 2008, og nå arbeides det med å dekke til de forurensende sedimentene med rene dekkmasser.

PROSJEKTERING/PLANLEGGING:
Før tildekkingen startet ble det iverksatt grundige utredninger rundt hvilke metoder som kunne være hensiktsmessige. Det har også vært gjennomført prøvetildekkinger for å samle erfaring og vurdere konsekvenser under ulike scenarier. Dette forarbeidet er nøye dokumentert. Begrunnelsen for valg av dypvannsdeponering og tildekking av forurensende sedimenter på dypt vann kan du lese mer om her:

SFT mai 2002: "Tildekking av forurensede sjøsedimenter" (SFT: TA-1865/2002) - tildekking dypt vann omtalt i vedlegg.

NGI-rapport prøvetildekking 15.04.2008 (NGI: 20051785-34)

Multiconsult kontroll av tildekkingsmasser 2008

GJENNOMFØRING/KONTROLL:
Utleggingen gjennomføres av Oslo Havns entreprenør Secora. Arbeidet ble påbegynt i november 2008, og forventes å pågå frem til sommeren 2009.

Tildekking skjer ved hjelp av en splittlekter som gradvis slipper sand med fraksjon 0-8 mm fra vannoverflaten mens den beveger seg sidelengs. Denne utleggingsmetoden, sammen med motstanden sandpartiklene møter i vannmassene ned til deponiet på 66 meter dyp, gir en skånsom tildekking av deponiet med relativt god fordeling av massene.

Lekteren posisjoneres i forhold til dypvannsdeponiets rutenettinndeling, hvor hver rute er 30 ganger 220 meter. Lagene legges 90 grader på hverandre, og vekselvis fra nord/syd og øst/vest. Totalt legges det ut minimum 40 cm dekkmasse, fordelt på fem lag + et supplerende dekklag. Massene kommer fra Åsland pukkverk, og består av knust grunnfjellsgneis.

Under utlegging av første lag ble det gjennomført turibiditetsmåling fra automatiske overvåkingsbøyer, samt manuelle målinger i hele vannsøylen. Etter at det første tildekkingslaget var på plass, ble det tatt prøver med målestaver, samt SPI-undersøkelser og geotekniske undersøkelser. Dette for å kontrollere at dekkmassene la seg over de forurensede sedimentene slik som forutsett, og at massene sedimenterte slik at nye dekklag kunne legges ut.

Rapporter fra arbeidet med første tildekkingslag finner du her:

NGI-rapport kontroll av 1. tildekkingslag 27.01.2009 (NGI: 20051785-61)

NGI-rapport "Overvåkning under utlegging av rene tildekkingsmasser på dypvannsdeponi ved Malmøykalven" 20.03.2009 (NGI: 20051785-59)

NIVA-rapport SPI-bilder "Undersøkelse av tildekking av dypvannsdeponiet ved Malmøykalven med Sedimentprofilkamera", (NIVA 5775-2009)

Rapportene viser at de deponerte massene var stabile, at tildekkingsmassene la seg over de forurensede sedimentene som forutsatt, og at bæreevnen i deponiet var god. Dette var grunnlaget for at tildekking av deponiet kunne utføres fortløpende uten en konsolideringsperiode etter første tildekkingslag.

Det gjennomføres nå ukentlige og uanmeldte stikkprøver av dekkmassene, hvor det utføres en kjemisk karakterisering i henhold til SFTs tildekkingsveileder, for å kontrollere at dekkmassene er rene og egnet til utlegging.

NGI-rapporter for ukekontroll og stikkprøver finner du her:

http://www.renoslofjord.no/sider-uten/ukentlig-k/

SFT og DNV har foretar også uavhengig kontroll og vurdering av tildekkingsarbeidene, blant annet gjennom befaring/inspeksjon av arbeidene i mai og vurdering av video og ekkoloddkart. De vurderer at tildekkingen skjer på en hensiktmessig måte og at kravene i tillatelsen overholdes.

Se DNV-rapport her:
Det Norske Veritas (DNV): Befaring ved tildekking på Malmøykalven: Fase 1

Vurdering av tildekking ved Malmøykalven