Tredimensjonal fremvisning av turbiditetsprofiler for mai 2007

NGI har utarbeidet en tredimensjonal modell for å visualisere dataene fra månedlige målinger av turbiditet i vertikalprofil ved ca. 50 stasjoner i deponiområdet. Resultatet for mai 2007 viser at partikler ikke blir spredd oppover i vannsøylen, og at de holder seg godt innenfor de naturlige tersklene som eksisterer der fra før. Dette dokumenterer at arbeidene går som forutsatt og innenfor de krav som er satt av SFT.

SFT har etter pålegg fra Miljøvernministeren i april 2007 krevd at måleprogramet som utføres av Oslo Havn utvides for å styrke overvåking av nedføringen av forurensede masser i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. I tillegg til flere turbiditetssensorer ved målebøye MP4 og MP3 samt hyppigere vannprøvetakning ved dypvannsdeponiet er det siden mai gjennomført månedlig måling av turbiditet i vertikalprofil ved ca 50 stasjoner i og utenfor dypvannsdeponiet. Hensikten med dette utvidede programmet er å styrke dokumentasjon av en eventuell partikkelspredning.

Plassering av prøvepunktene som vises i bildet nedenfor er basert på erfaring etter et års drift. Det har ikke vært overskridelser av grenseverdien for turbiditet ved MP1 og MP2. MP4 har hatt overskridelser ved noen anledninger i starten av prosjektet. MP4 er plassert i sydenden av deponiområdet ved terskelen ut mot Bunnefjorden. Ved MP3 har det også vært overskridelser av turbiditet. MP3 er plassert ved utløpet av deponiet til Bekkelagsbassenget mot nord, og dette er det laveste nivået ut fra selve deponiområdet. Ut fra bunntopografi (dypbdeforhold) i området er det nordøst for deponiet som er den mest sannsynlige spredningsvei for partikler. Samtlige episoder med overskridelse av grenseverdi for turbiditet er dokumentert i de månedlige overvåkingsrapportene som er lagt ut på www.renoslofjord.no.

Figuren viser deponiet og området rundt sett ovenfra, med målebøyene og punktene hvor det har blitt målt turbiditet i hele vannsøylen. Blåfargen illustrerer dybdeforholdene, hvor mørk blå er dype områder, mens lys blå er grunne områder.

Ved hjelp av et håndholdt instrument blir turbiditet målt i hele vannsøylen på alle prøvepunkter. Dataene presenteres i en 3D-modell for å vise hvordan massene legger seg i deponiet.

Figuren nedenfor viser resultatene fra målinger tatt 23. mai 2007, sett ovenfra. Svart rektangel angir nedføringsenheten, grønne punkter er målepunkter, gule punkter viser plassering av målebøyene. Arealet farget gult/brunt viser hvor turbiditeten er høyere enn 6 NTU, der lysere gule nyanser angir turbiditet > 6 NTU oppover i vannsøylen mens mørkere brune nyanser angir turbiditet > 6 NTU nærmere og rett over sjøbunnen.

Den 23. mai ble det ikke observert turbiditet over 6 NTU grunnere enn 56 m vanndyp rett ved nedføringsenheten. Med økende avstand fra nedføringsenheten observeres turbiditet > 6 NTU gradvis nærmere bunn (brunfargen). Dette vises tydeligere i 3D-animasjonen som er fremstilt der området med turbiditet over 6 NTU har en kuppellignende form. I den øvrige vannmassen er turbiditet målt til 0,5 - 1,5 NTU, som anses som naturlig bakgrunnsnivå i området.

Dataene har blitt benyttet til å illustrere hvor turbiditeten overstiger 6 NTU i en tredimensjonal modell. En animasjon av modellen som viser måleresultatene er tilgjengelige nedenfor. Fremvisningen begynner nordøst for deponiet mot sørvest. Dypvannsdeponiet vises som sort omriss, gule punkter er målebøyene i overflaten mens lilla punkter er turbiditetssensorene i vannsøylen. En sort firkant viser plassering av nedføringsenheten med nedføringsrør under. På samme måte som figurene ovenfor gjengir blåfargen dybdeforholdene og gul/brunfargen området der turbiditet er over 6 NTU.

Dataene viser at partikler ikke blir spredd oppover i vannsøylen, og dessuten at de holder seg godt innenfor de naturlige tersklene som eksisterer der fra før. Dette dokumenterer at arbeidene går som forutsatt og innenfor de krav som er satt av SFT.

Oppdatert: 20.11.2013 12:47