Utfylling med ren stein til opparbeidelse av buffersone

Forberedelse til opparbeidelse av buffersone ved Sjursøya vest, utfylling med ren stein igangsettes i disse dager.

I tråd med Bystyrets Fjordbyvedtak 19. januar 2000 og i henhold til reguleringsplan godkjent i Bystyret 13.10.2004, vil det i disse dager igangsettes utfylling av stein for buffersone på vestspissen av Sjursøya. På det utfylte området er planen å etablere en buffersone som skal skape en landskapsmessig vegetasjonsskjerm mot sjøen, samt å skjerme innsyn fra naboøyene til den nye containerterminalen på Sjursøya.

Totalt skal det legges ca. 450 000 m3 masse i sjøen. Arealet av utfyllingsområdet i sjø er ca. 15 000 m2.

Tiltakene gjennomføres i henhold til Forurensningsloven § 11 og Forurensningsforskriftens kapittel 22. Det er også gitt tillatelse etter Plan- og bygningsloven og Havne- og farvannsloven.

Massene som benyttes til utfylling skal være rene masser som tilfredsstiller SFTs tilstandsklasse II eller bedre for sedimenter (SFT 1997). Massene vil i hovedsak komme fra tunnelanlegg. Noe av utfyllingsmassene kommer fra havneområdene. Dette er avgraving av rene steinmasser ved fergeterminalen på Vippetangen, stein fra sprengning av grunne i Frognerkilen og ren stein som oppstår fra miljøoppryddingen i Oslo havnedistrikt. Til deler av dette arbeidet vil det benyttes blant annet maskiner og utstyr fra entreprenøren Secora, som også benyttes i miljøoppryddingen i Oslo havnedistrikt.

Illustrasjon er forslag til buffersone til reguleringsplan som er til behandling

Oppdatert: 20.11.2013 12:45